Khilgaon Model College

Governing Body

118089068_642966773011341_1117824072199783354_n-2.png

Mr. Saber Hossain Chowdhury

206647081_770738327059119_7760169689313290892_n

Mr. Md. Abdur Rouf

Mr. Prof. Shamim Misir

Mr. Wahidul Hasan Milton

Mr. Khan Md. Mamun Rashid Shuvro

Mr. Golam Mahbub Chowdhury

Mr. Salim Tauhid

Mr. Md. Moniruzzaman

Mr. Habibur Rahman

Mr. Awlad Hossain

Mr. Sadia Sharmin

Mr. Muhammad Arifur Rahman

168581673_304375647874763_7046732335154826860_n

Mr. Mihir Ranjan Dey