Khilgaon Model College

Governing Body

118089068_642966773011341_1117824072199783354_n-2.png

Mr. Saber Hossain Chowdhury

Mr.

Mr. Prof. Shamim Misir

Mr.

Mr. Alhaj Sharif Ali Khan

Mr. Khan Md. Mamun Rashid Shuvro

Mr. Mahabubul Alam

Mr. Wahidul Hasan Milton

Mr.

Mr.

Mr.

Mr. Mihir Ranjan Dey

Mr. Muhammad Arifur Rahman

Mr. Sadia Sharmin

Mr. Golam Kibria Chowdhury

Mr. Professor Kanai Lal Sarkar